Celebrating Valentine’s Day With My Lord :)

In this occasion of Valentine’s day, I’m sharing with you all about my dearest sweet lord’s love through the words of Sri Ramanucharya and sweet voice of Srimati M. S. Subbalakshmi – Sriranga Gadyam. Each words of this is filled with sweetest devotion of Sri Ramanucharya to bhagavan. Whenever I hear and read this Gadyam, my body feel goosebumps and my eyes flow with tears of bliss embracing my dearest lord within my heart.

Lyrics:

Svadhina trividha cetana cetana-svarupasthiti pravritti-bhedam
klesa-karmadyasesa-dosa-samsprashtam svabha vikanavadhikatisya
jnana bala isvarya virya-shakti-tejas sausilya vatsalya-mardava-arjavasauharda-samya karunya-madhurya-gambhiryaudarya-caturyasthairya dhairya shaurya-parakrama-satyakama-satya sankalpa-krtitva
krtajnata dya-sankhyeya kalyana-guna ganaugha-maharnavam parabrahma
bhutam purushottamam shri rangasayinam asmat svaminam prabuddha
nitya niyamya-nitya dsyaikaras atma-svabhavoham tadekanubhavah
tadekapriyah paripurnam bhagavantam visadatamanubhavena
nirantaram anubhuya tadanubhavajanita anavadhikatisaya pritikarita
asesavasthocita-asesaseshataika ratirupa-nitya-kinkaro bhavani(1)

Svatma nitya niyamya nitya dasyaikarasatma svabhavanu-sandhana purvaka
bhavadanavadhikatisaya svamyadi akhila-guna gananubhavajanita anavadhikatisya
pritikarita asesasesataikaratirupa nitya-kainkarya-prapyupaya bhakti tadupaya
samyagjnana tadupaya samicinakriya tadanuguna satvikastikyadi samastatmaguna
vihinah duruttarananta tadviparyaya jnana-kriyanuguna anadi papavasana
maharnavantarnimagnah tilatailavat daruvahnivat durvivecatri-guna
kshanaksharana-svabhava acetana-prakrtivyapti-rupa duratyaya bhagavamayatirohita
svaprakasah anadyasa vidyancitanantasakya visramsana karma pasapasapragrathitah
anagatanantakalasamikshyapi adrashtasantaropayah nikhila-jantu jatasaranya!
Shriman narayana! tava caranaravainda-yugalam saranamaham prapadye (2)

Evam avasthitasyapi arthitva matrena parama-karuniko
bhagavan svanubhava-prityopaitaikatyantika
nitya-kainkaryaikarati-rupa nitya-dasyam dasyatiti
vishvasa purvakam bhagavantam nitya-kinkaratam prarthaye (3)

Tavanubhuti-sambhuta priti-kaitadastam dehi me kripaya natha! najane gtimanyatha (4)

Sarva-vasthochita-sesha-seshataikaratistava bhaveyam
pundarikaksha! tvamevaivam kurusva mam (5)

Evambhuta tatvayathatmavabodha tadiccharahitasyapi
etadhuccharanamatravalambanena uchyamanartha
paramartha-nishtam me manas-tvamevadyaiva karaya (6)

Apara-karunambudhe! analochitavisesha-seshaloka saranya!
pranathartihara! asritavatsalyaikamahodadhe! anavaratavidita
nikhila-bhutajatayatatma! satya-kama! satya-sankalpa!
apatsakha! kakutsa! sriman! narayana! purushottama!
sri-ranganatha! mama natha! namo’stu te! (7)

14 thoughts on “Celebrating Valentine’s Day With My Lord :)

  1. That was beautiful, Krishna. What a great start to my day! And such a WONDERFUL way to look at Valentine’s Day! Thank You, Cheers and Happy belated Valentine’s Day!!! πŸ’–πŸ’–πŸ’–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.